KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

İMC ORGANİZASYON olarak, www.imcorganization alan adlı internet sitemizin (“IMC İnternet Sitesi”) kullanıcılarının, IMC İnternet Sitesinde sağladığımız hizmetlerimizden güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde faydalanmaları için, kullanıcıların gizliliğinin sağlanmasına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır), IMC İnternet Sitemizde yer alan Çerez Politikamız ile bir bütün halindedir. Bu nedenle, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız ile Çerez Politikamızı birlikte incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

İşbu Politika, IMC İnternet Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, IMC işbu Politika ile IMC İnternet Sitesinin işletilmesi sırasında her tür kullanıcılar (genel olarak “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından IMC ile paylaşılan veya Veri Sahibinin IMC İnternet Sitesini kullanımı sırasında IMCnin ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

IMC İnternet Sitesi kullanıcıları, işbu Politika metninde, IMC İnternet Sitesini kullanımlarına ilişkin olarak kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENİR?

IMC Kişisel Verileri, IMC İnternet Sitesi üzerinden kullanıcıların işlemlerinden toplanmakta ve işbu Politikada belirtilen amaç ve nedenlerle işlemekte ve aktarmaktadır.

IMC, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işleyebilmektedir:

 • IMC İnternet Sitesi kapsamında üyelik kaydı yapılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması.
 • IMCnin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi
 • IMC ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temininin sağlanması.
 • Kullanıcıların IMC İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden etkin bir şekilde faydalandırılması.
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve IMC İnternet Sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
 • IMC tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.
 • IMC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.
 • IMC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan işlemlerin yapılması.

AÇIK RIZA

Veri Sahibinin açık rızasının olması durumunda, IMC, Veri Sahiplerinin IMC İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri işleyebilecektir:

 • İstatistik oluşturulması ve profilleme yapılması.
 • Kullanıcı deneyiminin artırılması.
 • Doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama.
 • Kullanıcıya özel promosyonların oluşturulması ve ilgili kullanıcıya iletilmesi.
 • Belirtilen kapsamlarda elde edilen verilerin reklam ve materyal içeriğinde kullanılması. Belirtmek gerekir ki, IMC, aşağıda belirtilen şekillerde ve belirtilen taraflarla, yukarıda belirtilen koşullar kapsamında Kişisel Verileri paylaşabilecektir.

NASIL AKTARILIR?

IMC işbu Politikada belirtilen amaçlar ve esaslar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri ve elde ettiği yeni verileri, hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bununla birlikte IMC Kişisel Verileri ve bu veriler ile elde ettiği yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, hosting servis sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine ve gerekmesi halinde hukuk bürolarına aktarabilmektedir:

 • Operasyonel değerlendirme yapmak,
 • Veri Sahibi kullanıcının güvenliğini sağlamak,
 • Hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek,
 • IMC İnternet Sitesi hizmetlerinde oluşan hataları gidermek ve benzeri amaçlar. IMC, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri, IMC şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları ve yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Öte yandan IMC söz konusu Kişisel Verileri, Kanunun 9. maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yurt dışına aktarılabilmektedir./li>

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sahipleri Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kendileri ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Kişisel Veri sahipleri tarafından, IMC ye ait www.imcorganization.com alan adlı IMC İnternet Sitesinde belirlenen yöntemlerle iletilebilecektir. IMC, söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırmayı hedeflemektedir. IMC nin söz konusu taleplere ilişkin olarak (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız ile ilgili sorularınız için [info@imcorganization.com] e-posta adresinden veya [+90216 641 2076 -77] numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

IMC Organizasyon